CBC
Caribbean Business Consultancy
Marketing Adviesbureau
Your Caribbean
Connection

Engelse vlag
ENG


PAGES

Home
Wie is
Welkom
Foto's
Contact
E-mail


PROJECTS

Academie
AWARDS
Beeld
DPB
DTB
DVD
Ezone
Festival
Lane Fame
Markt
14de
Warahama
Water

Bonaire E.zone

Ezone Bonaire Airport Ezone Bonaire

CMC is in onderhandeling met Bonaire Ezone N.V. om op een Ezone terrein bij het vliegveld een Business Center te realiseren dat ook dienst kan doen als calamiteiten centrum. Op Bonaire is een groeiende behoefte aan een plek waar mensen, instanties en internationale bedrijven met elkaar in contact kunnen komen. Het kunnen uitwisselen van ideeën het vinden van informatie en het geven van passend advies over het verblijf op Bonaire behoort tot die behoeftes. Dat kan allemaal verwezenlijkt worden in het Business Centrum. Mogelijk dat CMC op termijn het management en PR voor haar rekening neemt.


Economische Zones zijn bestemd voor exportgerichte bedrijven mét of zonder goederenbeweging. Daarbij gaat het ondermeer ook om e-commerce bedrijven. In een E-zone kan men (elektronische) diensten verlenen en goederen invoeren, opslaan, verpakken, presenteren, bewerken en uitvoeren. Om toegelaten te worden tot een E-zone moet de onderneming – een Bonaireaanse NV – minimaal 75% van de totale omzet van diensten of goederen buiten de Nederlandse Antillen genereren. Buiten de bestaande Ezones kunnen ook andere locaties onder bepaalde voorwaarden de status van Ezone verkrijgen.

De Nederlandse Antillen worden opgeheven per 1 juli 2007, waarna Bonaire een rol zal krijgen die veel dichter en rechtstreekser tot Nederland zal staan.

Sedert 2000 is de Landsverordening Economische zones actief voor de gehele Nederlandse Antillen. Summier houdt deze in dat een bedrijf dat zaken doet met het buitenland waarbij men substantieel op het eiland aanwezig is, deze in aanmerking komt voor een vrijstelling van invoerrechten en accijnzen, een vrijstelling van omzetbelasting en een winstbelasting verschuldigd is van 2%. Deze Landsverordening is tot 2026 actief.

De Ecommerce structuur verschilt wezenlijk van het trustwezen, daar de laatste met name beoogd intransparant te zijn; het doel is afschermen. Vanuit de Ezone geldt echter transparantie en controle. Juist door die transparantie is het een veilige manier van werken vanuit een fiscaal oogpunt.

Bonaire, met een bewust late start, heeft een pertinent afwijkende aanpak inzake de Ezones in vergelijking met Curaçao. Waar in Curaçao een vrije marktwerking een onstuimige groei met pieken en dalen heeft veroorzaakt, heeft Bonaire aanknoping gezocht met duurzaamheidprincipes die ook gelden in de andere sectoren van de economie. Deze aanpak werkt voor Bonaire ook in de natuurbescherming en het toerisme.

In de praktijk werkt dat uit in de volgende principes: Het Eilandgebied heeft de ontwikkeling van de bedrijfssector uitbesteedt middels een Publiek-Private samenwerking aan 1 controlerende partij welke de ezones beheert. Bonaire Ezone N.V. heeft deze opdracht in essentie voor de komende 10 jaar uit te voeren Bonaire wenst geen associatie met controversiële ondernemingsactiviteiten aan te trekken. Door het weren van onder meer internet pornografie en internet gokken, verschilt zij wezenlijk van de meeste ezone locaties in de regio. In de praktijk leidt dit ertoe dat er bedrijven van een geheel ander kaliber zich derhalve wel aangetrokken voelen om vanuit deze locatie zaken te ondernemen.

De faciliteiten zijn state-of-art, hetgeen niet enkel wordt veroorzaakt door substantiële investeringen, maar eerder door intelligente vormen van samenwerking. Zo is het datacenter waar collocatie kan plaatsvinden “military grade” qua specificaties, een investering mede mogelijk gemaakt door Radio Nederland wereldomroep met hulp van de Nederlandse Marine. De onderzeese kabel tussen Curaçao en Bonaire is van de laatste generatie en heeft een maximum capaciteit van 15GB. Deze kabel is momenteel voor 50% in gebruik. Via het landingspunt in Curaçao loopt de connectie over de Caribische ARCOS1 kabel van 15TB via de VS naar Amsterdam. Een tweede kabel welke Bonaire zal verbinden via het vasteland (Venezuela) van Zuid Amerika met Europa (Atlantis II: Fortaleza (BR) – Gran Canaria – Portugal – Amsterdam) is dicht op een akkoord. Redundancy wordt momenteel geboden via ‘carrier grade’ wireless. Via de faciliteiten van Radio Nederland is er ook de beschikking energieopwekking met een capaciteit van 5.5 Mw hetgeen primair voor de ezone en Radio Nederland faciliteiten is bedoeld.Sedert maart 2001 zijn de uit 1975 stammende regels voor de Antilliaanse vrijhandelszones vervangen door regels voor economische zones. Het landsbesluit is vindbaar onder Landsbesluit PB 2001, no. 68.

De definitie van de economische zone (Ezone) komt in het kort op het volgende neer. Een als zodanig aangewezen terrein of terreinen, waar goederen kunnen worden opgeslagen, verwerkt, bewerkt, gemonteerd, verpakt, tentoongesteld en uitgeslagen dan wel andere behandelingen kunnen ondergaan, en waar of van waaruit diensten kunnen worden verleend. Hierin moet de volgende definitie gegeven worden aan “diensten”, namelijk, het verrichten van onderhoud en reparatie in de economische zone aan goederen van buiten de Nederlandse Antillen hun bedrijf uitoefenende ondernemingen; het verrichten van onderhoud en reparatie aan zich in het buitenland bevindende machines en ander materieel met in de economische zone opgeslagen goederen; andere vormen van op het buitenland gerichte dienstverlening, daaronder begrepen het veembedrijf, en nieuwe in de internationale sfeer te plaatsen handels- en handelsondersteunende en andere dienstverlenende activiteiten die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht. Onder diensten zijn niet begrepen diensten ter zake van het optreden als directie voor vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke leiding in de Nederlandse Antillen gevestigd is en andere dienstverlening ter zake van het trustbedrijf, alsmede dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening.


WAT IS EEN E-ZONE OP BONAIRE?

De Economische zones (e-zone) zijn volgens de wetgeving door de overheid aangewezen plaatsen van waaruit handel en diensten bedreven kunnen worden gericht op het buitenland. Hierbij kan extensief gebruik gemaakt worden van elektronische telecommunicatie- en informatica faciliteiten. Binnen deze zone gelden heel gunstige belastingfaciliteiten. Er bestaan 2 soorten e-zones: Goederen e-zones en Diensten e-zones. Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen e-zones zijn voornamelijk internationaal georiënteerde vennootschappen die de Nederlandse Antillen als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar voornamelijk (Latijns)Amerika. In de diensten e-zones treffen we hoofdzakelijk vennootschappen aan die diensten aanbieden of transacties tot stand brengen met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

WIE MAG ER IN EEN E-ZONE?

 1. Alleen bedrijven met een kapitaal verdeeld in aandelen, waarbij natuurlijke personen wel aandeelhouder mogen zijn.
 2. De bedrijven die de verwachting kunnen wekken dat ze aan een der volgende ontwikkelingen zullen bijdragen:
  • De expansie van Bonaire als een internationaal distributie centrum voor de export van goederen;
  • De expansie van Bonaire als een internationaal dienstverleningscentrum door diensten te verlenen op de internationale markt of aan andere bedrijven binnen de ezone;
  • Een positieve deviezenstroom naar Bonaire;
  • Stimulering van de Boneriaanse arbeidsmarkt op directe of indirecte wijze. Bonaire als handelscentrum: Voor wat betreft het zakendoen via Bonaire kan gezegd worden dat er altijd sprake is van democratie en politieke stabiliteit, hetgeen toch ook wel anders kan in deze regio. Bonaire's arbeidspool kent een goede beheersing van het Engels en het Spaans in het regionale handelsverkeer wordt dat als zeer belangrijk gezien. De criminaliteitscijfers zijn een verademing ten opzichte van Nederland en de regio. Een nieuw kerngegeven van Bonaire is dat het veilig is ten opzichte van de cijfers van Europa en Amerika, het ligt tevens ver van de orkaan gordel. Naast deze voordelen heeft Bonaire toegang tot een snelle verbinding via de glasvezelkabel Arcos-1. Hierbij wordt ons eiland verbonden met de rest van Zuid- en Noord-Amerika. Arcos-1 is goed voor een snelheid van 960 gigabytes per seconde. Tot slot kan nog worden gewezen op moderne e-commerce wetgeving. De digitale handtekening is rechtsgeldig is op de Nederlandse Antillen. In vele andere landen is de wetgeving nog lang niet zo ver.

BELASTINGFACILITEITEN

De winstbelasting voor een bedrijf dat vanuit een e-zone opereert bedraagt 2% tot 1 januari 2026. Dit is een erg laag tarief dat in vergelijking met bijvoorbeeld het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief van 34,5% en het normale Antilliaanse winstbelastingtarief van 34,5%. Mits men niet meer dan een aandeel in de activteiten van 25% op de lokale markt genereert kan voor lokaal zakendoen een ontheffing worden verkregen (condities zijn van toepassing) van het departement van Economische zaken. Voor de winst die gegenereerd wordt op de lokale markt geldt niet het lage 2% tarief. E-zone bedrijven zijn vrijgesteld van invoerrechten en omzetbelasting op in de e-zone geleverde goederen en diensten die een lokaal bedrijf aan een e-zone bedrijf levert, eveneens is er vrijstelling voor e-zone bedrijven die aan elkaar leveren. Tenslotte is er ook vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting voor goederen en diensten geleverd aan bedrijven, niet gevestigd binnen de Nederlandse Antillen. Voor de werknemers van een E-zone vennootschap, kan de E-zone vennootschap aanspraak maken op specifieke loonbelastingfaciliteiten. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde expatriate-regeling. Dit is een regeling waarbij een aanzienlijk bedrag aan loonbelasting kan worden bespaard.


  Enkele kernkreten:

 • Registreren van buitenlandse bedrijven á 2% winstbelasting.
 • Geen invoerrechten.
 • Geldig tot 2026.
 • Landsbesluit PB 2001, no. 68.
 • E-zone bedrijven zijn vrijgesteld van invoerrechten en omzetbelasting specifieke loonbelastingfaciliteiten
 • Duurzaamheidprincipes ten aanzien van toerisme en natuurbescherming
 • De expansie van Bonaire als een internationaal distributie centrum voor de export van goederen;
 • De expansie van Bonaire als een internationaal dienstverleningscentrum door diensten te verlenen op de internationale markt of aan andere bedrijven binnen de E.zone;
 • Een positieve deviezenstroom naar Bonaire;
 • Stimulering van de Bonaireaanse arbeidsmarkt op directe of indirecte wijze.
LINKS

Amsterdam
Aruba
Bonaire
Curaçao
DEZA


CLIENTS

AFA
Afrika
Airship Holland
DPB
DTB
EEC Events
EMC-TV
Guinee
Jelle
Liberia
MRBC
Tami Holding


Home | Copyright ©2006 onwards: CBC | Legal Notices